Trong khuôn khổ các hoạt động của Mạng lưới FETP Việt Nam, nhằm nâng cao kỹ năng về truyền thông khoa học, Chương trình FETP dự kiến tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn viết bài báo khoa học (manuscript) và tóm tắt báo cáo (abstract).
Để đăng ký tham dự lớp tập huấn, các thành viên của Mạng lưới FETP Việt Nam (học viên, cựu học viên, hướng dẫn viên, giảng viên) và các đồng nghiệp quan tâm vui lòng điền phiếu khảo sát dưới đây trước ngày 31/03/2022!

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.