Tỉnh thành: Đà Nẵng
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh

Ứng dụng được kỹ năng phân tích, trình bày, phiên giải số liệu trong tình huống dịch COVID-19 cụ thể của tỉnh

Tỉnh thành: Hà Nội